Cherni Strazhnik Lady In Black (30.09.2012)

 

9 months old

 

 

2.5 months old

 

 

2 months old

1 month old

20 days old

Web-disign-Cnerni Strazhnik ®. All rights reserved ® 2002-2008 info@schnauzerblack.com